NTU ECONOMICS

View count: 7957

Sun-Chen Scholarship

1st Sun-Chen Scholarship

Chen Yu-Ren, Ho Chia-Jen, Wang Yu-Shan, Wei Shou-Shen, Hsieh Ting-Sam
Kuai Shen-Zou, Liu Su-Tien, Chen Yi-Chi, Lu Yi-Hui, Yang Ker-Yuan

2nd Sun-Chen Scholarship

Chen Yu-Ren, Liu Yu-Chen, Yeh Yuan-Ting, Lien Su-Chia, Hsu Zu-Nien
Chen Yu-Ren, Tu Chiun-Chiun, Wang Yu-Shan, Shen Chien-Ting, Wu Chien-Shen
 

3rd Sun-Chen Scholarship

Liu Chin-Ping, Hong Chien-Tsu, Ho Wen-Shin, Hsiao Yi-Ting, Hsu Ping-Hau
Hsiao Yu-Shon, Wo Chia-Er, Liu Li-LIu, Wang Hsin-Yi, Lee Sun-Ting 

4th Sun-Chen Scholarship

Wong Mou-Chin, O Chi-Ching, Wo Chia-Er, Tsai Wan-Ting, Chuang Ming-Chin
Wang Hsin-Yi, O Chi-Ching, Chang Wang-Chiao, Yang Chun-Han, Ho Wen-Shin 

5th Sun-Chen Scholarship

Yang Chien-Wei, Wu Tung-Shan, Lin Zao-Ju, Chang Tai-Yi, Chen Chia-Shan
Chien Yu-Shin, Hu Chien-Shan, Wu Tung Shan, Chen Chia-Shan, Chen Shu-Han
 

6th Sun-Chen Scholarship

Huang Ping-Chin, Wu Tung-Shan, Wong Wei-Chien, Line Zao-Ju, Hu Chien-Shan
Huang Ping-Chin, Chiang Yu-Shin, Lee Chia-Shin, Wong Wei-Chien, Tseng Kuan-Ju