NTU ECONOMICS

View count: 5337

Sun-Chen Scholarship

1st Sun-Chen Scholarship

Chen Yu-Ren, Ho Chia-Jen, Wang Yu-Shan, Wei Shou-Shen, Hsieh Ting-Sam
Kuai Shen-Zou, Liu Su-Tien, Chen Yi-Chi, Lu Yi-Hui, Yang Ker-Yuan

2nd Sun-Chen Scholarship

Chen Yu-Ren, Liu Yu-Chen, Yeh Yuan-Ting, Lien Su-Chia, Hsu Zu-Nien
Chen Yu-Ren, Tu Chiun-Chiun, Wang Yu-Shan, Shen Chien-Ting, Wu Chien-Shen