NTU ECONOMICS

Shiu-Sheng Chen
Name Shiu-Sheng Chen
Email sschen@ntu.edu.tw
Office Tel No. 3366-8365
Job Title Professor
Research Expertise Macro and Monetary Economics, International Finance
Ph.D. in Economics, University of Wisconsin-Madison, 2004.
Website http://homepage.ntu.edu.tw/~sschen/