NTU ECONOMICS

Guan-Yin Chen
Name Guan-Yin Chen
Office Tel No. 3366-8440
Email guanyin@ntu.edu.tw
Status Staff
Job Title Assistant
Duties EMEA Affairs