Chair

Vice Chairman

Professor

Yi-Chan Tsai

yichantsai@ntu.edu.tw
Ph.D., Economics, The Ohio State University, 2010.
3366-8314 (Room 813)
Website
CH Scholar Award (2019-2022)
Sun-Chen Scholar Award (2022-2025)
Hsieh, Nan-Chiang Scholarship (2023)